برقکار مهرآباد اصفهان | 09307616728

برقکار مهرآباد اصفهان برقکار مهرآباد اصفهان برای اندازه‌گیری تشعشع ذرات بسیار مفید است، الکتریکی اصفهان اگر چه می‌تواند برای مقادیر کم اشعه ایکس یا گاما استفاده شود تا نرخ شمارش  در دقیقه مشاهده شود، اگرچه این یک نرخ شمارش واقعی نیست. اندازه‌گیری‌ها گزارش‌شده  در دی پی اس و یا دی پی ام دارای کارایی هستند… ادامه خواندن برقکار مهرآباد اصفهان | 09307616728